Iisaku koguduse nõukogu ettepanekul pikendati õp Avo Kiire, kel 23. veebruaril täitus 65. eluaasta, ametiaega 23. veebruarini 2022. Õpetaja Naatan Haamer vabastati Tartu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest seoses tema määramisega Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetajaks alates 16. jaanuarist.
EELK Usuteaduse Instituudi rektoriks valiti seni sel ametikohal olnud Ove Sander ja määrati ametisse alates 21. veebruarist. Kinnitati muudatus EELK Usuteaduse Instituudi põhikirja §-s 87.
Peapiiskopi otsusega 1. veebruarist ordineeris ta diakonid Ralf Alasoo, Tiit Kuusemaa, Ants Rajando, Kalle Rebase ja Enno Tanilase EELK preestriks 11. veebruaril Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.
Sellest tulenevalt on piiskop Tiit Salumäe vabastatud Vormsi koguduse hooldajaõpetaja ametist ja koguduse õpetajaks määrati Ants Rajando. Praost Vallo Ehasalu vabastati Puhja ja Karula koguduse hooldajaõpetaja ametist ning Puhja koguduse õpetajaks määrati Tiit Kuusemaa ja Karula koguduse õpetajaks Enno Tanilas. Õpetaja Peeter Kaldur vabastati Narva-Jõesuu koguduse hooldajaõpetaja ametist ja määrati õpetajaks Ralf Alasoo. Kalle Rebane määrati Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks.
Diakonõpetaja Urmas Orasele anti õpetaja õigused alates 8. veebruarist.
Enn Salveste on määratud teenima Peterburi Jaani kogudust piiskop Tiit Salumäe alluvuses. Tema teenimise algust Peterburi Jaani koguduses lugeda tagasiulatuvalt alates 20. veebruarist 2011.
Moodustati EELK lauluraamatukomisjon koosseisus Kristel Aer, Mart Jaanson, Eerik Jõks, Tuuliki Jürjo, Kristjan Luhamets, Gustav Piir, Sigrid Põld, Siret Rutiku, Tiit Salumäe ja Marko Tiitus (esimees). Komisjon sai ülesande teha uue lauluraamatu välja­andmiseks ettevalmistusi vastavalt konsistooriumi poolt heaks kiidetud lauluraamatu lähteülesandele.
Jõgeva kogudusele anti luba koguduse nõukogu valimata jätta.
Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 22.–28. märtsini. Peapiiskopi ülesandeid täidab nimetatud ajavahemikul piiskop Einar Soone.

Read more Comments Off on Konsistooriumi veebruarikuu istungil

Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu ettepaneku alusel otsustas EELK konsistoorium pikendada piiskop Tiit Salumäe ametiaega EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetajana kuni 25. detsembrini 2021.
Endel Apsaloni taotluse alusel arvati ta reservi alates 5. maist 2016.
EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati alates 8. novembrist Siimon Haamer.
Konsistoorium otsustas EELK kirikuseadustiku § 90 lõike 2 alusel peatada diakon Hannu Keskineni tegevuse EELK vaimulikuna.
Ilumäe ja Ruhnu kogudusele anti luba koguduse nõukogu valimata jätta.
Konsistooriumi otsusega on peatatud Enn Auksmanni volitused kirikukogu liikmena kuni 31. maini 2017 ja tema asendajaks on määratud abipraost Tõnu Taremaa. Kirikukogu saadiku Tõnu Taremaa asemel on kirikukogu liikmeks Jaanus Torrim kuni 31. maini 2017.
Jaan Jaani on vabastatud EELK XXIX kirikukogu liikme kohustustest seoses tema volituste lõppemisega alates 1. juunist 2016. Samast kuupäevast on peapiiskop kirikukogu liikmeks  nimetanud politsei- ja piirivalveameti peakaplani Valdo Lusti.
EELK tunnustusmärk on antud Pühalepa koguduse organistile ja koorijuhile Helle Nittimile pikaajalise ja ustava teenimise eest EELKs.
EELK tänukiri on antud 90. sünnipäeval Helga Pehmele pikaajalise ja ustava teenimise eest Helme Maar­ja koguduses; Mustjala koguduse liikmele Katre Reinsalule ja Mustjala koguduse töötegijale Kalle Kolterile panuse eest Mustjala koguduse töösse; õpetaja Veikko Kalevi Määttäle ustava teenimise eest EELKs ning järgmistele Lüganuse kiriku interjööri olulise täiustamise kaudu EELK tegevusse panuse andnud isikutele: Meelis Elderman, Ulvar Kullerkupp, Andrei Lobanov, Janno Mõru ja Viljar Sard.
Peapiiskop andis loa EELK Keila koguduses diakoni ametikoha loomiseks. Diakon Lev Lekarkin on vabastatud Harju-Jaani koguduse diakoni ametikohalt ja määratud Keila koguduse diakoni ametikohale alates 1. detsembrist.
Peapiiskop määras oma otsusega piiskop Einar Soone enda asendajaks 31. oktoobril Alo Martinsoni Peeteli koguduse õpetaja ametisseseadmise talitusel Peeteli kirikus. Assistentideks olid assessor Ove Sander, praost Jaan Tammsalu ja õpetaja Avo Üprus.

Read more Comments Off on Konsistooriumis

Konsistooriumi juulikuu istungil
EELK koostöömedal anti Kai-Ole Gustavile, Vastseliina koguduse kaastöölisele Taanist.
On antud välja litsents järgmistele jutlustajatele: Saarte praostkonnas Helle Rüütel (Valjala kogudus), Tõnu Veldre (Anseküla kogudus) ja Eve Viidalep (Jämaja kogudus); Viru praostkonnas Vadim Petrovitschev (Jõhvi kogudus), Juhan Rumm (Rakvere kogudus), Riina Trankmann (Illuka kogudus) ja Tia Vene (Käsmu kogudus). Pikendati jutlustajate Anne Ferscheli (Iisaku kogudus) ja Laidi Kivisti (Jõhvi kogudus) litsentsi viie aasta võrra.
Harri-Johannes Rein on vabastatud Ruhnu koguduse õpetaja ametikohalt ja arvatud emerituuri alates 5. juulist 2016. Saarte praost Anti Toplaan on määratud Ruhnu koguduse hooldajaõpetajaks alates samast kuupäevast. Diakon Jaanus Torrim on määratud teenima Ruhnu kogudust praosti alluvuses alates 1. augustist.
Triin Käpp on kinnitatud Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetajaks alates 27. novembrist.
Õpetaja Peeter Kralli ametiaega pikendati 24. augustini 2021. Urmas Orase ametikohustuste täitmise aega Palamuse koguduse hooldajaõpetajana pikendati 31. juulini 2017. Allan Tarustele on antud puhkust ja peatatud tema ametiülesannete täitmine Tartu praostkonna vikaarõpetajana 1. veebruarist 2016 kuni 1. veebruarini 2017.
Viru praostkonna vikaarõpetajad Vladimir Batuhtin ja Oleg Sevastjanov on määratud õp Urmas Karileedi alluvusse 1. juulist. Stephen John Knowers määrati EELK vikaarõpetajaks piiskop Tiit Salumäe alluvuses alates 5. juulist. Anglikaani kiriku ordinatsioonitunnistuse alusel on tunnustatud Knowersi preestriordinatsiooni EELKs.
Moodustati 2017. aasta maikuus Tartus toimuva kirikukongressi ettevalmistamiseks komisjon koosseisus piiskop Joel Luhamets (esimees), peapiiskop Urmas Viilma, praost Ants Tooming, assessor Kadri Põder, kantsler Ülle Keel, EELK vaimulike konverentsi esindaja, EELK juhatuseesimeeste konverentside esindaja, EELK kirikumuusikute konverentsi esindaja ning EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni esindaja.

Peapiiskopi otsused
EELK Teeneteristi tunnustusmärk on antud Rapla koguduse kaastöölisele Madis Villandile pikaajalise koostöö eest Rapla kogudusega.
Tiit Lastik on määratud Järva-Madise koguduse diakoniks alates 1. juulist. Ta on vabastatud Tamsalu koguduse diakoni ülesannetest samast kuupäevast.
Õpetaja Alo Martinson on saanud loa kandideerida Tallinna Peeteli koguduse õpetaja ametikohale.

Read more Comments Off on Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil
EELK koostöömedal anti Anders Eliassonile, Jõhvi koguduse kaastöölisele Rootsist.
EELK kirikuseadustiku § 86 lõike 2 ja praost Ants Toominga taotluse alusel pikendati Jüri Pallo ametiaega Tartu praostkonna vikaarõpetajana 15. juulini 2017.
EELK kirikuseadustiku § 73 ja kaitseväe peakaplani Gustav Kutsari esildise alusel ennistati Meelis Rosma EELK vaimulike nimekirja ja määrati ta teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 23. märtsist.
EELK kirikuseadustiku § 73 ja kaitseväe peakaplani Gustav Kutsari esildise alusel määrati Mikk Leedjärv teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 24. märtsist.
Kinnitati EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna ja kirikumuusika osakonna 2016/2017. õa õppemaksu määrad. Leitavad EELK siseveebist.
EELK tunnustusmärgi pälvisid peapiiskopilt 80. sünnipäeval Nõmme Rahu koguduse kirikuvanem Väino Pikner pikaajalise ja ustava teenimise eest EELKs ning Nõmme Rahu koguduse töötegija Ulvar Kullerkupp pikaajalise ja ustava teenimise eest EELKs.

Koostöö EELK ja Kurhessen-Waldecki kiriku vahel jätkub
Peapiiskop Urmas Viil­ma ja piiskop Martin Hein kirjutasid Kõrgõzstanis Tšolpon-Ata linnas alla koostööleppele, millega pikendatakse koostööd EELK ja Kurhessen-Walde­cki Evangeelse Kiriku vahel. Uuendatud lepe kehtib viis aastat.
Kokkulepe sõlmiti esmakordselt 18. märtsil 2001 Fritzlaris, aastatel 2006 ja 2011 on kokkulepet uuendatud. Lepe kirjeldab osapoolte ühiseid kristlikke vaateid evangeeliumi tunnistamisel, inimeste teenimisel ja rahu ning lepituse eest seismisel Euroopas.
Dokumendis visandatakse koostöö erinevaid vorme, mille hulka kuuluvad vastastikune eestpalve, infovahetus, erinevate ettevõtmiste korraldamine, kaastööliste vahetamine jne. Lisaks kontaktidele kirikute keskuste vahel teevad koostööd ka partnerkirikute praostkonnad.
Koostööleppe allkirjastamine toimus Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku ja selle partnerkirikute piiskoppide konsultatsiooni raames, mille teemaks oli usuvabadus. Esindatud riigid olid Saksamaa, India, Lõuna-Aafrika Vabariik, Rumeenia, Eesti ja Kõrgõzstan.

Read more Comments Off on Otsused

Konsistooriumi maikuu istungil
Avo Üpruse avalduse alusel vabastab konsistoorium ta Tallinna Peeteli koguduse õpetaja kohustustest alates 1. septembrist ja määrab ta Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks samast kuupäevast. Peeteli koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avalduste esitamise tähtaeg on 1. juuli.
Jaan Jaani on vabastatud politsei- ja piirivalveametis kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplani kohustustest ja emerituuri arvatud alates 1. juunist. Valdo Lust on määratud politsei- ja piirivalveametis kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplaniks alates 1. juunist.
EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Mustvee ning Lohusuu koguduse juhatuste taotluste alusel on pikendatud õp Eenok Haameri ametiaega kuni 17. maini 2017.
EELK kirikuseadustiku § 89 lõigete 1 ja 2, § 80 lõike 1 punkti 3 ja praost Enn Auksmanni avalduse alusel anti Enn Auksmannile puhkust ja peatati tema ametiülesannete täitmine Pärnu praostkonna praostina ja Pärnu Eliisabeti koguduse õpetajana 1. juunist 2016 kuni 31. maini 2017. Nimetatud ajavahemikul täidab Pärnu praostkonna praosti ja Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ülesandeid Pärnu praostkonna abipraost Tõnu Taremaa.
Lääne praostkonna jutlustajale Kalle Jätsale Haapsalu kogudusest anti välja jutlustaja litsents.
Otsustati kaasata Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus asutajana asutatavasse Mustamäe Kiriku Sihtasutusse.

Peapiiskopi otsused
70. sünnipäeval sai EELK tänukirja Palamuse koguduse kirikuvanem Valdur Tamm järjepideva ja ustava teenimise eest EELKs.
EELK tänukirja saavad Soome misjonärid Tommi Nikki ja Minna Nikki väga hea ja ennastsalgava teenimise eest Tallinna Toomkoguduses.

Käpp,Triin_kolmandaleKogudus valis õpetaja
Tartu Ülikooli-Jaani koguduse 7-liik­meline  nõu­kogu valis viie kandidaadi seast teises hääletusvoorus koguduse õpetajaks senise abiõpetaja Triin Käpa (34, fotol), kes viibib lapsepuhkusel. Aasta lõpuni täidab koguduseõpetaja kohuseid praostkonna vikaarõpetaja Naatan Haamer.
Koguduse nõukogu otsus jõustub, kui selle kinnitab EELK konsistoorium.

Read more Comments Off on Otsused

Konsistooriumi istungil
EELK koostöömedali sai Jukka Yrjölä – Vormsi koguduse kaastööline Soomest, estofiil ja Eesti-Soome kirikute koostöö ajaloo uurija; Helena Ravolainen – Nõmme Rahu koguduse kaastööline Soomest; Mike Wind – Nõmme Rahu koguduse kaastööline Ameerikast.
Teet Hanschmidt on vabastatud Vahastu koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. märtsist. Samast kuupäevast on koguduse hooldajaõpetajaks määratud Kalle Kõiv.
Kari Antero Tynkkynen on isikliku avalduse alusel vabastatud Paide koguduse õpetaja ja Anna koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 8. märtsist. Samast kuupäevast on Teet Hanschmidt määratud Paide ja Anna koguduse hooldajaõpetajaks. Kari Tynkkynen on määratud EELK vikaarvaimulikuks assessor Tauno Toompuu alluvuses.
Õpetaja Aare Kimmeli (65) ametiaega pikendati 16. märtsini 2021.
Õpetaja Naatan Haamer on määratud Tartu Ülikooli-Jaani koguduse hooldajaõpetajaks alates 8. märtsist. Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avalduste esitamise tähtajaks on 18. aprill.
Õpetajaameti kandidaadi diakon Kalle Rebase praktika juhendajaks kinnitati õpetaja Naatan Haamer.
Otsustati pikendada viieks aastaks EELK ja Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku vahel sõlmitud koostöölepingut.
Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 27. aprillist kuni 3. maini ja 11. juulist kuni 12. augustini. Peapiiskopi ülesandeid täidab 15.–22. aprillini ja 11.–27. juulini piiskop Einar Soone ning ajavahemikul 25. juulist kuni 12. augustini piiskop Tiit Salumäe.

Peapiiskopi otsus
Piiskop Tiit Salumäe ja praost Leevi Reinaru on määratud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajateks eestikeelse kogudusetöö Soomes koostöökomisjoni vastavalt Helsingis 4. märtsil toimunud kohtumisel sõlmitud kokkuleppele.

Sinodid
EELK praostkondadest on sinod toimunud Ida-Harjus, Tartus ja Valgas. Tulekul on sinod 31. märtsil Nissis (Lääne-Harju), 14. aprillil Simunas (Viru) ja Tallinnas (Tallinn), 25. aprillil Tarvastus (Viljandi), 28. aprillil Märjamaal (Lääne), 3. mail Rõuges (Võru), 18. mail Saarte sinod.
Praostkonna sinod on praostkonna esinduskogu, mis koguneb vähemalt üks kord aastas.

Read more Comments Off on Otsused

Kirikuvalitsuse istungil
Veebruarikuu istungil otsustati vabastada Tiit Maasikmäe Tartu praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 2. veebruarist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud Jõgeva koguduse diakoniks samast kuupäevast ja saanud õiguse seada armulauda kuni 30. juunini.
Praost Ants Tooming on vabastatud Palamuse koguduse hooldajaõpetaja kohustest 1. veebruarist ning koguduse hooldajaõpetajaks 1. veebruarist 31. juulini 2016 on määratud Urmas Oras.
EELK koostöömedal anti Seppo Rantanenile, Hageri koguduse kaastöölisele Soomest, ning Juhani Arma Haverile, Palamuse koguduse kaastöölisele Soomest.
Pikendati viieks aastaks EELK ja Ingeri kiriku vahel sõlmitud koostöölepingut, mille Peterburis allkirjastasid kirikute juhid Urmas Viilma ja Aarre Kuukauppi. Kiideti heaks EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahel 22. märtsil 2004 sõlmitud lepingu muudatused. Tekst on leitav EELK kodulehe siseveebist. Kirikumuusika liit peab oma aastakonverentsi 21. märtsil Tallinnas. Kinnitati EELK Perekeskuse 2016. aasta eelarve, mis on leitav EELK kodulehe siseveebist.
Kirikuvalitsus määras alates 1. veebruarist EELK Kirikupäeva ja Laulupeo sihtasutuse nõukogusse järgmised liikmed: Jüri Eha­salu, Heli Jürgenson, Ülle Keel, Laine Randjärv, Marko Tiitus, Andres Uibo ja Aleg Kirs.
Põlva Neitsi Maarja kogudusele anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Põlva vallavalitsuse kasuks kogudusele kuuluval kinnistuosal aadressil Kesk tn 11 Põlva linnas kasutusala pindalaga ca 2040 m2 ning kasutusala pindalaga 860 m2 Põlva linna keskväljaku ühenduse loomiseks keskpargiga ja väljaku lähedal asuva parkla ümberehitamiseks.
Põlva kogudus sai ka loa seada 70 aastaks tasuline hoonestusõigus Põlva vallavalitsuse kasuks koguduse kinnistule aadressil Maarja tn 1 Põlva linnas, suurusega 7588 m2. Lisatud on tingimused.

Peapiiskopi otsused
EELK tunnustusmärk anti         50. sünnipäeval Kuusalu koguduse organistile Anne Jalakale pikaajalise ja ustava teenimise eest kirikumuusikuna EELKs.
Praost Enn Auksmann viibis palgata puhkusel 10.–22. veebruarini ja põhipuhkusel 23. veebruarist 1. märtsini. Praost Marko Tiitus viibis puhkusel 20.–27. veebruarini.
Armulaua seadmise õiguse sai diakon Ülo Liivamägi Ida-Harju praostkonnas 10. veebruarist 30. juunini 2016.
Peapiiskop vabastas Taavi Laanepere EELK XXIX Kirikukogu liikme kohustustest seoses tema volituste lõppemisega alates 1. jaanuarist 2016 ja nimetas kaitseväe peakaplani Gustav Kutsari EELK XXIX Kirikukogu liikmeks alates 1. jaanuarist 2016.

Read more Comments Off on Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil
EELK aukiri on antud Milvi-Maria Arusele, Jõhvi koguduse kauaaegsele nõukogu liikmele ja revisjonikomisjoni esimehele.
Alo Martinson on määratud Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Küllike Valk on määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Tauno Toompuu on vabastatud Käsmu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 31. oktoobrist. Käsmu koguduse õpetajaks on kinnitatud samast kuupäevast Urmas Karileet.
Jaanus Klaas on vabastatud vanglakaplani kohustustest alates 22. juunist.
Enn Auksmann on vabastatud Tori koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. novembrist. Ants Kivilo on määratud samast kuupäevast Tori koguduse hooldajaõpetajaks.
EELK kirikuseadustiku § 91 lõike 1 alusel on Sulev Sova arvatud reservi alates 16. juulist. EELK kirikuseadustiku § 84 p 2, § 86 lõike 1 ja § 91 lõike 1 alusel on Tuuli Raamat vabastatud Helsingi ja selle ümbruskonna eestikeelse kogukonna teenimisest EELK vikaarõpetajana alates 4. novembrist ja arvatud samast kuupäevast reservi.
EELK kirikuseadustiku § 94 lõike 1 alusel ja seoses 65. eluaasta täitumisega on Villu Jürjo arvatud emerituuri alates 12. novembrist.
Veikko Kalevi Määttä ametiaega on pikendatud kuni 31. detsembrini 2016.
Pärnu praostkonna saadik Joel Pulk on vabastatud EELK XXIX kirikukogu saadiku kohustustest alates 6. istungjärgust ja tema asemel on saadikuks kinnitatud Jüri Kask. Seoses Saarte praostkonna kirikukogu saadiku Anti Toplaane valimisega praostiks kinnitati EELK XXIX kirikukogu saadikuks alates 6. istungjärgust Rene Reinsoo. Seoses Viru praostkonna kirikukogu saadiku Tauno Toompuu valimisega praostiks kinnitati EELK XXIX kirikukogu saadikuks alates 6. istungjärgust Urmas Karileet. Seoses Võru praostkonna kirikukogu saadiku Üllar Salumetsa valimisega praostiks kinnitati EELK XXIX kirikukogu saadikuks alates 6. istungjärgust Toivo Hollo.
Kirikuvalitsus on otsustanud likvideerida 31. detsembri 2015 seisuga EELK konsistooriumi 2. juuni 2009 otsusega nr 68 asutatud konsistooriumi eelarvevälise fondi – investeerimisfondi. Fondi jääk kanda arengufondi.

Peapiiskopi otsused
Peapiiskop nõustub Jüri koguduses diakoni ametikoha loomisega.
Jaanus Torrim on vabastatud Tori koguduse diakoni ametikohalt alates 1. novembrist.

Read more Comments Off on Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil
EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati Eve Kruus alates 15. oktoobrist. Kirikuseadustiku § 96 ja vaimulike teenistussuhete töörühma otsuse alusel on muudetud teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud aastail 2000–2007. Teenimiskoha muutumisel muudetakse teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud enne 2000. aastat. Koguduseõpetaja teenistuslepingu lisa sõlmimine muudetakse kohustuslikuks kogudusi alaliselt teenivatele piiskoppidele, assessoritele, praostidele ja abipraostidele, sõltumata nende ordineerimisajast.
Katrin Keso-Vares on vabastatud koolikaplani kohustustest alates 20. maist ja määratud Saarte praostkonna vikaardiakoniks praosti alluvuses. Tallinna Toomkooli kaplani kohalt on vabastatud Urmas Viilma alates 2. veebruarist ning määratud sellele kohale Arho Tuhkru.
Vakantseks on kuulutatud Ridala koguduse õpetaja ametikoht, avaldusi saab esitada 8. novembrini, ja Käsmu koguduse õpetaja ametikoht, avaldusi sai esitada 21. oktoobrini.
Oleg Sevastjanov on vabastatud Narva koguduse abiõpetaja kohustustest alates 1. maist ning määratud Viru praostkonna vikaarõpetajaks. Tõnis Kark on vabastatud kaitseväe kap­lani kohustustest alates 1. septembrist ja määratud teenima politseikaplanina peakap­lani alluvuses.
Lea Heinaste vabastatakse Anna koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ja arvatakse emerituuri 17. novembrist; Anna koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Kari Tynkkynen.
Valdo Reimann on vabastatud Jõgeva koguduse õpetaja ametist seoses tema valimisega Tapa koguduse õpetajaks alates 14. oktoobrist. Valdo Reimann on kinnitatud Tapa koguduse õpetajaks 1. novembrist. Jõgeva koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Georg Glaase.
Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad: diakon Kalle Rebane – Tartu Ülikooli-Jaani kogudus, juhendaja õp Urmas Petti; Margus Suvi – Tartu Pauluse kogudus, juhendaja Kristjan Luhamets; diakon Toivo Treiblut – Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus, juhendaja õp Arho Tuhkru.
EELK koostöömedali on saanud Laine Gornik – Välis-Eesti piiskopkonna Kesk-Inglismaa koguduse kaastööline, ja Renz Schaeffer – Järva-Jaani koguduse kaastööline Saksamaalt.

Read more Comments Off on Otsused

Konsistooriumi detsembrikuu istungil
Praost Jaanus Jalakas on määratud Kose ja Tuhala koguduse hooldajaõpetajaks 4. novembrist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Kose koguduse diakon on alates 15. novembrist Rein Keskpaik.
Tiit Salumäe on vabastatud Noarootsi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist 2015; tema asemele on määratud Leevi Reinaru.
Kirikuvalitsus kiitis heaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koostöölepingu (leitav EELK kodulehelt sisevõrgust) ja andis volituse usuteaduse instituudi rektorile Ove Sandrile EELK nimel lepingule alla kirjutada.
Lepinguga, millele õigeusu kiriku poolt kirjutab alla metropoliit Stefanus, sätestatakse võimalus instituudi usuteaduskonna õigeusu õppetooli rajamise ja tegevusega seotud küsimuste korraldamine. Leping allkirjastatakse 10. detsembril.
Anti luba Halliste kogudusele sihtasutuse Halliste Kiriku Orel asutamiseks.
Seoses Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma valimisega EELK peapiiskopiks 26. novembril otsustas konsistoorium vabastada Urmas Viilma Toomkoguduse õpetaja ametikohalt alates 2. veebruarist 2015. Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks ning avalduste esitamise tähtajaks määrati 5. jaanuar 2015.

Piiskopi otsus
Jõgeva koguduse taotluse alusel anti Jõgeva linnavalitsusele EELK tänukiri pikaajalise ja hea koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja EELK Jõgeva kogudusega.

Harkujärve kirikJõulupeod
Usuteaduse instituut kutsub üliõpilasi, õppejõude ja vilistlasi jumalateenistusele 10. detsembril kell 16 Tallinna Püha Vaimu kirikus ning sellele järgnevale jõulupeole õppehoones.
Pensionil olevate EELK vaimulike, kirikumuusikute ja nende leskede traditsiooniline jõulupidu peetakse Harkujärve kirikus reedel, 12. detsembril kell 12.

Read more Comments Off on Otsused